Statut

 

 

Rozdział 1.

                   Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

par.1.

 Stowarzyszenie nosi nazwę : Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach,

zwany dalej „Związkiem”.

par.2.

 Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kielce.

par.3.

 Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

par.4. 

Związek działa zgodnie z niniejszym statutem i ustawą o sporcie.

par.5.

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z Ministerstwem Sportu, Polskim Związkiem Kolarskim, klubami w kraju i za granicą oraz innymi organizacjami sportowymi oraz Urzędami stopnia wojewódzkiego, miejskiego, gminnego bądź innymi instytucjami.

par.6.

Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

par.7.

 Związek opiera swą działalność na pracy społecznej i zawodowej członków i działaczy.                                      

Rozdział 2.

Cele i środki działania.

par.8.

 Celem związku jest rozwój i popularyzacja kolarstwa polskiego wspólnie z Polskim Związkiem Kolarskim i Ministerstwem Sportu oraz innymi organizacjami pracującymi na rzecz sportu i kultury fizycznej.                   

par.9.

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Opracowanie kierunków rozwoju kolarstwa w województwie świętokrzyskim.
 2. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych i systemów zawodów.
 3. Prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.
 4. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów oraz szkoleń krajowych, międzynarodowych, pucharowych,  propagandowych i innych.
 5. Organizowanie i propagowanie turystyki kolarskiej.
 6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczna klubów kolarskich  a zwłaszcza w zakresie:

a/ członków kadry narodowej  i szkolenia centralnego reprezentujących barwy klubów kolarskich z terenu województwa świętokrzyskiego,

b/realizacji kalendarza imprez sportowych,

c/ prowadzenie rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji,

d/ prowadzenie ewidencji zawodników i działaczy.

 1. Działalność gospodarczą, której celem jest uzyskanie środków finansowych na rozwój i popularyzacje kolarstwa.

Rozdział 3.

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

par.10.

 Członkowie Związku poprzez swoich delegatów maja prawo do:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku.
 2. Zgłoszenia postulatów i wniosków wobec władz Związku.
 3. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu działalności Związku.

par.11.

 Członkowie Związku są obowiązani do :

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego kolarstwa i turystyki kolarskiej.
 2. Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał Zarządu Związku.
 3. Dbania o przestrzeganie zasad postępowania określonych ”kartą Praw i Obowiązków Sportowca”.
 4. Opłacanie składki członkowskiej i opłat za licencje – wg wysokości corocznie ustalanych przez Zarząd.

par.12.

 Członkami Związku mogą być: 

 1. Kluby sportowe działające w zakresie sportu kolarskiego, które zgłosiły przystąpienie do Związku i zostały doń przyjęte w głosowaniu przez Zarząd.
 2. Inne organizacje sportowe, turystyczne działające w zakresie popularyzacji kolarstwa, które zgłosiły przystąpienie do Związku i zostały doń przyjęte w głosowaniu przez Zarząd.                                                   

par.13.

Członkowstwo w Związku ustaje w przypadku:

 1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku.
 2. Rozwiązanie się stowarzyszenia, względnie sekcji kolarskiej w tym stowarzyszeniu.
 3. Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 4. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu.
 5. Zawieszenie w prawach członkowstwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych klubów kolarskich a w szczególności prawa do udziału w systemie organizowanych zawodów przez Związek.

par.14.

 Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Związku w terminie 30 dni.

Rozdział 4.

Władze Związku

par.15.

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

par.16. 

 1. Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji lub zostali zwolnieni.
 2. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Delegatów

par.17. 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co 4 lata i biorą w nim udział:

a/ z głosem stanowiącym – delegaci reprezentujący kluby sportowe i organizacje   władz Związku według zasad uchwalonych przez Zarząd Ś.R.Z.Kol.

 b/ z głosem doradczym – pozostali członkowie władz Związku, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

par.18. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku nie później niż przed 31 marca. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Wysłuchanie sprawozdań Zarządu z okresu kadencji i ich ocena.
 2. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac na czas  kadencji.
 4. Zmiana statutu.
 5. Wybór władz Stowarzyszenia /raz na cztery lata/.
 6. Rozstrzygnięcie odwołań od uchwał Zarządu Związku.
 7. Rozstrzygnięcie wniosków w sprawie majątku Związku.
 8. Decydowanie w tych wszystkich sprawach w których statut nie upoważnia inne organa Związku.
 9. Rozwiązanie Związku i jego likwidacja.

par.19.

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni winno być zwołane:

     a/ na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

     b/ z inicjatywy Zarządu.

     c/ na żądanie Komisji Rewizyjnej.

     d/ na pisemne żądanie co najmniej 1/10 ogółu członków Związku uprawnionych do

         do głosowania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy dla

         których zostało zwołane.

par.20.

 Mandat delegata na Walnym Zgromadzeniu jest sprawowany osobiście – wszelkie zastępstwa, upoważnienia lub pełnomocnictwa są niedopuszczalne.

par.21.

 Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia, rozsyła Zarząd członkom, co najmniej na 14 dniu przed terminem zebrania. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu winno zawierać informacje na czyje zadanie jest ono zwołane.       

par.22.

Do ważności Walnego Zgromadzenia Związku potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.                                                       

par.23.

Uchwały na  Walnych  Zgromadzeniach  zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Sprawy zmiany statutu, względnie likwidacji Związku wymagają

 ¾ głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

par.24.

 Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie. Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania. 

par.25.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Walnego Zgromadzenia uchwalonego zwykłą większością głosów.           

Zarząd Związku

par.26. 

 1. Zarząd Związku liczy od 7 do 11 członków. Zebranie przed wyborem Zarządu dokonuje wyboru Prezesa, który wchodzi w skład Zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu wybierając spośród siebie wiceprezesów i sekretarza. Prezes i Zarząd wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej uchwały.
 2. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w kwartale i są protokołowane.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 4. Nieobecność członków Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia jest traktowana jako rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Związku.
 5. W przypadku ustąpienia prezesa, wyboru nowego prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów.
 6. Członek Zarządu Ś.R.Z.Kol. nie może:

- łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Ś.R.Z.Kol.

- być osoba prowadzącą działalność gospodarczą związaną  bezpośrednio z

  realizacją przez Ś.R.Z.Kol. jego zadań statutowych.

- być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

  lub umyślne przestępstwo skarbowe jest ścigana z oskarżenia publicznego.

par.27

 Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu kolarstwa oraz wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 3. Występowanie w sprawach dotacji dla Związku.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku oraz działalnością gospodarczą zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.
 6. Ocena działalności członków zbiorowych.
 7. Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością klubów i organizacji sportowych tzn. członków zbiorowych Związku.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.                  

par.28.

 Prezes Ś.R.Z.Kol. lub w razie jego nieobecności Wiceprezesi Ś.R.Z.Kol. kierują pracami Zarządu oraz reprezentują Związek wobec innych instytucji.

par.29.

 W celu realizacji statutowych zadań Związku w jego ramach organizacyjnych działają:

Kolegium Sędziów oraz inne Komisje w zależności od potrzeb. Kolegium Sędziów wybiera swe kierownictwo na zebraniach środowiskowych. Inne komisje powołuje Zarząd Związku.                                     

par.30. 

Kolegium Sędziów oraz inne komisje działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Związku. 

Komisja Rewizyjna

par.31. 

 1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybranych przez Walne Zgromadzenie delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku  z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- nie mogą być członkami Zarządu Ś.R.Z.Kol. ani pozostawać z nimi w związku

  małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

  lub podległości służbowej.

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub

  ścigani z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział.5

Nagrody, wyróżnienia i płace.

par.32.

 1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla kolarstwa działaczy i zawodników.
 2. Związek ma obowiązek dokonywać wypłat za pracę realizowana na rzecz Związku.
 3. Związek może występować o nadanie odznaczeń resortowych działaczom, zawodnikom i pracownikom.

par.33 

Nagrody, wyróżnienia i płace oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy.

Rozdział 6.

Kary.

par.34. 

 1. Związek ma prawo nakładania kar na:

a/ członków Zarządu.

b/ zawodników.

c/ trenerów i instruktorów.

d/ działaczy.

Tryb postępowania dyscyplinarnego  jak i rodzaj kar określają przepisy dyscyplinarne i Regulamin Dyscyplinarny  Związku uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 7.

Sposób zaciągania zobowiązań.

par.35. 

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Związku podejmuje wyłącznie prezes i główny księgowy lub z-ca prezesa i główny księgowy. Walne Zgromadzenie może udzielić pełnomocnictw innym upoważnionym osobom.

Rozdział 8.

Majątek i fundusze Związku.

par.36. 

 1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:

a/ wpływy z zawodów organizowanych przez Związek.

b/ dotacje.

c/ składki i wpływy z licencji.

d/ darowizny.

e/ wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Związku.

f/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.

par.37. 

Rachunkowość Związku prowadzi się zgodnie z przepisami przyjętymi w rachunkowości.                                         

par.38. 

Wszelkie pisma i dokumenty Związku wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes lub jego zastępca. Nadto w sprawach finansowych podpisuje dodatkowo główny księgowy.

Rozdział 9.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku.

par.39. 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

par.40. 

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie przeznaczony majątek  Związku.

par.41. 

Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.